Bố mẹ còn sống, con có được hưởng thừa kế hay không?

Bố mẹ còn sống, con có được hưởng thừa kế hay không?

Bố mẹ còn sống, con có được hưởng thừa kế hay không?