Ai được hưởng thừa kế di sản theo pháp luật?

Ai được hưởng thừa kế di sản theo pháp luật?

Ai được hưởng thừa kế di sản theo pháp luật?