Đang ly thân, có được hưởng thừa kế không?

Đang ly thân, có được hưởng thừa kế không?

Đang ly thân, có được hưởng thừa kế không?