Bố mẹ có được hưởng thừa kế của con hay không?

Bố mẹ có được hưởng thừa kế của con hay không?

Bố mẹ có được hưởng thừa kế của con hay không?