Con có được nhận thừa kế thay mẹ khi mẹ đã mất không?

Con có được nhận thừa kế thay mẹ khi mẹ đã mất không?

Con có được nhận thừa kế thay mẹ khi mẹ đã mất không?