con riêng có được hưởng thừa kế không

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?