Điều kiện để chia thừa kế theo luật?

Điều kiện để chia thừa kế theo luật?

Điều kiện để chia thừa kế theo luật?