Người chưa thành niên lập di chúc có được không?

Người chưa thành niên lập di chúc có được không?

Người chưa thành niên lập di chúc có được không?