Người làm chứng khi lập di chúc cần những điều kiện gì?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi, người làm chứng khi lập di chúc cần những điều kiện gì ạ? Tôi hỏi vậy là vì bố tôi hiện nay sức khỏe rất yếu nhưng vẫn còn đủ minh mẫn. Ông muốn lập di chúc miệng vừa là để chia tài sản để lại vừa để căn dặn các con, nên tôi đang cần tim một người làm chứng.
Trả lời:
Căn cứ
  • Bộ luật dân sự 2015
Nội dung tư vấn
Đối với trường hợp lập di chúc, người để lại di sản tùy vào ý muốn hoặc tình hình thực tế của bản thân mà có thể lựa chọn một số hình thức hợp đồng sau:Di chúc bằng văn bản bao gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
Di chúc miệng nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản.
Trong những trường hợp nêu trên, bạn cần phải có người làm chứng khi lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và di chúc miệng. Cụ thể, Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Khoản 5 Điều 630. Di chúc hợp pháp
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, trong hai trường hợp di chúc miệng và di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì việc có người làm chứng là bắt buôc. Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người làm chứng như sau:

Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc
Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Có thể thấy, ba điều kiện nêu trên của người làm chứng là sự quy định phù hợp để đảm bảo sự trung thực, khách quan của quá trình lập di chúc.

Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434 khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ.