Có phải trả nợ cho người đã mất không?

Có phải trả nợ cho người đã mất không?

Có phải trả nợ cho người đã mất không?