Nợ có phải là di sản thừa kế?

Nợ có phải là di sản thừa kế?

Nợ có phải là di sản thừa kế?