Tài sản không có trong di chúc có được hưởng thừa kế không?

Tài sản không có trong di chúc có được hưởng thừa kế không?

Tài sản không có trong di chúc có được hưởng thừa kế không?