Thế nào là thừa kế thế vị?

Thế nào là thừa kế thế vị?

Thế nào là thừa kế thế vị?