Vợ cũ có được hưởng thừa kế không?

Vợ cũ có được hưởng thừa kế không?

Vợ cũ có được hưởng thừa kế không?