Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?