Hàng thừa kế thứ nhất là gì? Và gồm những ai?

Hàng thừa kế thứ nhất là gì? Và gồm những ai?

Hàng thừa kế thứ nhất là gì? Và gồm những ai?