Vợ cũ có được nhận thừa kế di sản của chồng cũ không?

Vợ cũ có được nhận thừa kế di sản của chồng cũ không?

Vợ cũ có được nhận thừa kế di sản của chồng cũ không?