Hàng thừa kế thứ nhất là ai?

Hàng thừa kế thứ nhất là ai?

Hàng thừa kế thứ nhất là ai?