Khi nào thì con riêng được hưởng thừa kế?

Khi nào thì con riêng được hưởng thừa kế?

Khi nào thì con riêng được hưởng thừa kế?