Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân không?