Di chúc bằng tiếng nước ngoài có hợp pháp không?

Di chúc bằng tiếng nước ngoài có hợp pháp không?

Di chúc bằng tiếng nước ngoài có hợp pháp không?