Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Hàng thừa kế thứ nhất là gì?

Hàng thừa kế thứ nhất là gì?