Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?

Khi nào thì chia thừa kế theo pháp luật?