Con có được nhận thừa kế thay cha khi cha mất không

Con có được nhận thừa kế thay cha khi cha mất không

Con có được nhận thừa kế thay cha khi cha mất không