Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?

Con riêng có được hưởng thừa kế của mẹ kế không?