Pháp nhân bị giải thể vào thời điểm mở thừa kế có được hưởng di sản?

Pháp nhân bị giải thể vào thời điểm mở thừa kế có được hưởng di sản?

Pháp nhân bị giải thể vào thời điểm mở thừa kế có được hưởng di sản?