suất thừa kế

Một suất thừa kế theo pháp luật là gì

Một suất thừa kế theo pháp luật là gì?

Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự. Ở đó quy định người có tài sản để lại có quyền để lại di sản của mình cho người khác sau khi chết thông qua việc lập di chúc. Đồng thời, cũng trao quyền được nhận di sản của những người thừa kế thông qua hai hình thức đó là theo di chúc hoặc nếu không có di chúc thì sẽ tuân theo pháp luật. Trong những quy định về thừa kế theo pháp

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế