thủ tục mở thừa kế

thủ tục mở thừa kế mới nhất

Thủ tục mở thừa kế

Thủ tục mở thừa kế là thủ tục theo quy định của pháp luật phát sinh sau khi người để lại di sản chết nhằm thực hiện việc phân chia di sản theo nội dung di chúc để lại. Sau khi hoàn tất thủ tục mở thừa kế, di sản của người chết mới có thể được phân chia theo di chúc hoặc phân chia theo pháp luật. Để thực hiện thủ tục mở thừa kế, cần thực hiện trình tự nhất định bao gồm các bước: Xác định thời điểm,

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế