tư vấn luật thừa kế

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế là một chế định pháp luật dân sự đã xuất hiện ngay trong thời kỳ sơ khai của xã hội loài người. Vào thời kỳ này, việc thừa kế được tiến hành dựa trên những quy định về quan hệ huyết thống, những phong tục, tập quán riêng của những đơn vị dân cư thời kỳ đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội mà pháp luật về thừa kế ở Việt Nam cũng có những thay đổi theo hướng ngày càng mở

21 Tháng Mười 2019| Tư vấn luật thừa kế