Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?

Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại?