Dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp

Tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất để lại cho hậu thế là điều thiêng liêng. Nhiều người sẽ lựa chọn truyền đạt di nguyện bằng lời nói, nhiều người thì chặt chẽ hơn khi sử dụng văn bản có công chứng chứng thực … dù bằng bất kỳ cách nào thì việc bảo vệ toàn vẹn ý chí là điều cần thiết nhất. Dịch vụ luật sư thừa kế là một lựa chọn thông thái để di tặng của mình đến đúng người, nguyện ước của mình được hậu thế thực hiện.

Căn cứ pháp lí

 • Bộ luật Dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1.Thừa kế là gì?

Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quyền thừa kế như sau:

Điều 609:  Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Quyền thừa kế của mọi chủ thể trong quan hệ thừa kế đều được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Song mỗi loại chủ thể có tư cách hưởng di sản thừa kế khác nhau. Không chỉ có người thừa kế mới có quyền hưởng di sản và người nhận di sản chưa hẳn đã là người thừa kế (ví dụ, người được hưởng di tặng). Mặt khác, quyền thừa kế là những quyền dân sự cụ thể của người để lại di sản và những người nhận di sản thừa kế. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

Như vậy,  thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Người thừa kế là người được hưởng di sản mà người chết để lại theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Người thừa kế có thể là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc chỉ có thể hưởng di sản thừa kế theo pháp luật nhưng có thể là người vừa được hưởng di sản thừa kế theo di chúc vừa được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật.

2. Di sản là gì? 

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Chỉ có tài sản thuộc chính chủ thì mới có thể đem chia thừa kế. Phần tài sản của người đó trong khối tài sản chung cũng được đem chia thừa kế. Theo đó, di sản thừa kế bao gồm những tài sản sau:

 • Tài sản riêng của người chết: Đây là phần tài sản mà thông thường cá nhân nào cũng có, bởi nó gắn liền với quyền và nghĩa vụ lao động của mỗi cá nhân trong xã hội. Tài sản riêng của người chết được xác định là phần tài sản mà  về  phương diện pháp lí không bị chi phối hoặc phải chịu sự ràng buộc nào đối với các chủ thể khác trong việc chiếm hữu, sử dụng và thực hiện quyền định đoạt. Theo quy định của pháp luật, phần tài sản này được xác định như sau:
  • Độc lập trong sở hữu chung theo phần.
  • Độc lập trong sở hữu chung hợp nhất
 • Tài sản của người chết trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm:
  • Tài sản do vợ, chồng tạo ra;
  • Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng;
  • Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
 • Tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

Việc xác định người quản lí di sản được thực hiện theo trình tự như sau:

 • Khi lập di chúc người có tài sản có quyền chỉ định người quản lí di sản phân chia di sản.
 • Trong trường hợp người có tài sản không lập di chúc hoặc có lập di chúc nhưng không chỉ định người quản lí tài sản thừa kế phân chia di sản thì những người thừa kế cử ra một người để quản lí di sản thừa kế.
 • Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lí di sản và những người thừa kế chưa cử ra được một người nào để quản lí di sản thừa kế thì người đang chiếm hữu, sử dụng sẽ quản lí tài sản đó cho đến khi những người thừa kế tìm được người quản lí di sản.
 • Trong trường hợp chưa xácđịnh được người thừa kế và di sản chưa có người quản lí thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lí.

3. Phương thức chia thừa kế

Thừa kế theo di chúc

Nội dung cơ bản của thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và phân định tài sản, quyền tài sản và giao nghĩa vụ tài sản cho những người thừa kế. Người lập di chúc là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người nhận di sản thừa kế là những người được chỉ định trong di chúc, có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong di chúc. Người thừa kế theo di chúc có thể là người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế hoặc cơ quan, tổ chức kể cả Nhà nước.

Di chúc, đơn giản là muốn cho ai cũng được, kể cả người xa lạ. Tuy nhiên, có những người nghiễm nhiên được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b Con thành niên mà không có khả năng lao động.

c)Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Pháp luật quy định như vậy để đảm bảo quyền lợi của những người trên, và bảo đảm nghĩa vụ chăm sóc người thân của người đã khuất. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc có quyền đòi chia đủ 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Vì thế, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thừa kế khác cũng như người khác (không phải người thừa kế) được hưởng di sản thông qua sự định đoạt của người lập di chúc.

Thừa kế theo pháp luật

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Thừa kế theo pháp luật chỉ áp dụng khi không có di chúc, di chúc không có hiệu lực hoặc di chúc không đầy đủ. Pháp luật luôn tôn trọng mong muốn của người đã khuất.Thừa kế theo pháp luật sẽ được thực hiện theo hàng thừa kế

Hàng thừa kế theo pháp luật được hiểu là nhóm người trong một hàng có quan hệ cùng mức độ gần gũi với người để lại di sản thừa kế. Khi xác định hàng thừa kế, áp dụng nguyên tắc không phân biệt giới tính và và nguyên tắc không phân biệt đối xử tùy theo tình trạng pháp lí, theo đó điều luật trên đã quy định ba hàng thừa kế:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Ở  hàng thừa kế này có hai mối quan hệ giữa những người thừa kế của nhau như sau:
  • Quan hệ thừa kế giữa vợ và chồng:
   • Trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được hưởng thừa kế di sản.
   • Trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được hưởng di sản thừa kế.
   • Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.
  • Quan hệ thừa kế giữa cha mẹ  và các con.

Một người sinh ra bao nhiêu người con thì các con là đều là con đẻ của người đó. Vì thế, bất luận là con chung hay con riêng thì họ cũng đều là những trường hợp thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người sinh ra họ. Ngược lại, cha mẹ của người con chung hoặc của người con riêng đều là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của con mình. Đồng thời một người đã nhận người khác làm con nuôi của mình theo quy định của pháp luật sẽ trở thành cha nuôi, mẹ nuôi của người con nuôi đó. Theo đó, họ là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người con nuôi và đương nhiên, con nuôi là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ nuôi mình. Trong trường hợp cha dượng mẹ kế chăm sóc và nuôi dưỡng các con như con ruột của mình, thì cha dượng mẹ kế được xác định là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất để hưởng di sản của người con đó. Khi con riêng chăm sóc, quan tâm, nuôi dưỡng cha dượng, mẹ kế như cha mẹ đẻ của mình, thì người con riêng được xác định là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất để hưởng di sản của người cha dượng hoặc mẹ kế đó.

 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế này có hai mối quan hệ, cụ thể như sau:
  • Quan hệ thừa kế giữa ông bà với cháu: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của cháu nội, cháu ngoại của mình. Ngược lại, các cháu nội cháu ngoại cũng là người thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý, các cháu chỉ được hưởng thừa kế ở hàng thừa kế thứ hai của ông bà trong trường hợp bố mẹ của họ không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc bản thân cha mẹ họ từ chối quyền hưởng di sản ở hàng thừa kế thứ nhất mà không còn ai hưởng thừa kế ở hàng này.
  • Quan hệ giữa anh chị em ruột với nhau: Anh chị em ruột là những người cùng cha cùng mẹ; cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ. Họ là những người có quyền hưởng di sản thừa kế của nhau ở hàng thứ hai.
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Di sản sẽ được chia đều cho những người ở cùng hàng. Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không ai ai ở hàng trước nhận thừa kế

4. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ Luật sư thừa kế của Luật sư X?

Thứ nhất, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp, cam kết dẫn đầu trong chất lượng tư vấn, sẵn sàng  giải quyết mọi vấn đề khúc mắc bấy lâu của quý khách hàng xoay quanh tất cả các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thừa kế và di chúc. Đối với những quốc gia phát triển hoặc những dòng tộc chú trọng đến sự phát triển – tiếp nối thì việc tìm đến một luật sư gia đình để tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ tâm nguyện sau khi “khuất núi” là điều hết sức cần thiết. Trong quá trình hành nghề luật sư tư vấn của mình, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi thân chủ lại có những yêu cầu khác nhau về phân chia di sản thừa kế:

 • Có trường hợp thì lựa chọn cách ghi nhận nguyện vọng thông qua văn bản, chắc chắn hơn thì có sự làm chứng của nhiều người hoặc nhờ công chứng viên;
 • Có trường hợp khác thì lựa chọn hình thức lập di chúc bằng lời nói (miệng) khi không thể tự mình soạn thảo vì những lý do khách quan;
 • Cũng có những thân chủ yêu cầu chúng tôi hỗ trợ trong việc lập di chúc, tuyên bố di chúc cũng như theo sát đến khi di nguyện được hoàn thành. Đây cũng là một trong những loại hình mà chúng tôi rất hứng thú – di chúc có điều kiện;
 • Là những thân chủ đặc biệt do đó những yêu cầu về di sản cũng rất đặc biệt, đôi khi để nhận được những tài sản để lại thì con/ cháu cần phải thực hiện nhiều hơn để đáp ứng những điều kiện rồi kế tiếp mới được sang tên hay đăng ký quyền sử dụng.

Nhận thức được tính bức thiết và quan trọng của những nhu cầu trên từ phía quý khách hàng, chúng tôi, những “bác sĩ pháp lí” dày dặn chuyên môn và kinh nghiệm sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin cần tư vấn về di chúc và thừa kế từ phía khách hàng, bất kể là việc hỗ trợ pháp lí, lập, giữ, công bố di chúc hay giải quyết tranh chấp thừa kế. Luật sư, chuyên viên pháp lí phụ trách sẽ “kê đơn” và đề ra những pháp đồ điều trị hiệu quả nhất cho bạn. Những tư vấn, hướng dẫn mà đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý cao cấp của chúng tôi đưa ra đều dựa trên cơ sở là các văn bản pháp luật hiện hành, nghị định, thông tư, quyết định… cùng với đó là tình hình thực tế cuộc sống. Nhờ vậy mà quý khách hàng không chỉ thực hiện đúng quy định pháp luật, mà còn giải quyết các vướng mắc một cách hiệu quả. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn khách hàng giải quyết được các vấn đề pháp lý mà họ gặp phải, mang đến sự yên tâm và tín nhiệm từ phía khách hàng, khi đến với các dịch vụ tư vấn pháp ý nói chung và dịch vụ luật sư thừa kế nói riêng của Luật sư X.

Thứ hai, không quan trọng quý khách hàng ở bất kì nơi đâu, chỉ cần bạn có nhu cầu, đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý cao cấp của chúng tôi đều có thể nhiệt tình hỗ trợ. Trường hợp khách hàng, người yêu cầu tư vấn pháp luật gặp cản trở về khoảng cách địa lí hoặc sự việc không quá phức tạp có thể giải quyết trao đổi với chúng tôi qua điện thoại. Nếu quý khách hàng có yêu cầu tư vấn trực tiếp, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp, thuận tiện nhất cho khách hàng để thiết lập một lịch tư vấn hiệu quả. Hơn thế nữa, đối với những trường hợp khách hàng không có điều kiện khả quan nhất để di chuyển đến trụ sở công ty hay những địa điểm khác để đề nghị ý kiến tư vấn pháp lí, mà vấn đề cần giải quyết lại quá phức tạp, không phù hợp để tư vấn qua điện thoại, đừng lo ngại! Dịch vụ luật sư thừa kế của chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng ngay tại chính địa chỉ mà khách hàng đang sinh sống và làm việc.

Thứ ba, thái độ phục vụ tận tâm từ phía đội ngũ Luật sư của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng thất vọng. Đối với chúng tôi, cuộc sống ắt không nên phân biệt cao-thấp, sang-hèn, người có trí và kẻ vô thức, người gieo ân và kẻ nặng mang ơn huệ đến suốt cả một đời tìm cách trả,…mà chỉ tồn tại mối quan hệ ngang hàng: có cầu sẽ có cung. Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lí của Luật sư X, với tất cả nhiệt thành, sẽ tận tình giải đáp những khúc mắc cho quý khách hàng về thừa kế và di chúc; hỗ trợ tận tình từ quy trình soạn thảo, lập di chúc, xác định chính xác quyền lợi, nghĩa vụ để khách hàng nắm rõ và thực hiện, nhằm tránh những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền thừa kế của mình; nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ pháp lí một cách tỉ mỉ và cụ thể nhất khi quý khách hàng có yêu cầu, nói không với thái độ thờ ơ, kẻ cả, làm việc thất trách và bỏ mặc khách hàng khi vẫn đang trong quá trình giải quyết vấn đề.

Thứ tư, chính sách bảo mật thông tin tuyệt đối từ phía khách hàng. Trong suốt quãng thời gian từ khi thành lập đến nay, sự an toàn của khách hàng luôn luôn là phương châm làm việc của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không ai có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng nếu bạn không đồng ý. Tất cả mọi thông tin được cung cấp trong quá trình làm việc liên quan đến di chúc và thừa kế (thông tin về địa chỉ cá nhân, tài sản và giá trị tài sản cũng như các tài liệu, dữ kiện quan trọng khác,…) sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của khách hàng.

Thứ năm, dịch vụ luật sư thừa kế của chúng tôi phù hợp với mọi đối tượng, mọi chủ thể khác nhau.  Việc lập di chúc ngay khi còn khỏe mạnh, minh mẫn ở các quốc gia khác là rất phổ biến. Tuy nhiên, việc lập di chúc chưa được thực sự chú trọng ở Việt Nam, lý do chủ yếu là do Việt Nam là một quốc gia theo văn hóa Phương Đông, chúng ta tránh nghĩ đến cái chết; hơn nữa là do suy nghĩ tuổi trả chưa có một khối lượng tài sản đủ lớn để có thể viết di chúc. Mặc dù vậy, lập di chúc thì vẫn có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào khi người lập di chúc còn sống. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thiết lập một bản di chúc thể hiện ý chí của cá nhân ngay từ khi còn trẻ. Nếu bạn chưa sẵn sàng về kiến thức liên quan đến việc viết di chúc, hãy đến với chúng tôi để nhận được dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Ngoài ra, khách hàng đang ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” có nhu  cầu lập di chúc để hạn chế những tranh chấp giữa những thành viên trong gia đình, đảm bảo tài sản được phân chia và sử dụng hợp lý khi mình nhắm mắt xuôi tay? Hay khách hàng là bậc con cháu không biết xử lý thế nào với khối tài sản cha mẹ, ông bà  để lại vì cha mẹ chết không để lại di chúc? Tất cả khúc mắc của những nhóm chủ thể này, chúng tôi đều cam đoan giải quyết một cách nhanh gọn và hiệu quả nhất, với tiêu chí “tam hợp”: hợp tình- hợp lí- hợp pháp.

5. Dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp của Luật sư X.

Thứ nhất, đến với dịch vụ luật sư thừa kế của chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ hiểu cơ bản về pháp luật thừa kế, di chúc.

Về thừa kế:

 • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
 • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
 • Tư vấn xác định di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Giúp khách hàng hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình sau khi nhận và không nhận di sản thừa kế;

Về di chúc:

 • Tư vấn thủ tục lập di chúc, nội dung, hình thức của một bản di chúc theo đúng pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
 • Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
 • Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
 • Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Tư vấn thủ tục công bố di chúc;
 • Tư vấn giải thích nội dung di chúc;
 • Tư vấn thủ tục từ chối di chúc;
 • Tư vấn khai nhận di sản thừa kế;

Thứ hai, đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lí của Luật sư X sẽ là người làm chứng khi kê khai, chia thừa kế để đảm bảo tính pháp lý cao nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thứ ba, khi có tranh chấp xảy ra, luật sư trở thành đại diện tiến hành những thủ tục tố tụng khi cần thiết:

 • Luật sư đại diện tranh tụng, đại diện các bên thảo thuận, tranh tụng về quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho khách hàng bị xâm phạm quyền trong các vụ án tranh chấp tài sản thừa kế.
 • Luật sư đưa ra những chỉ dẫn và giải đáp để quý khách hàng có thể đạt được những mục đích và lợi thế trong vụ việc thừa kế.
Hy vọng bài viết hữu ích đối với quý độc giả!
Chiathuake.com là Website trực thuộc của Công ty Luật TNHH LSX (Luật sư X) – là đơn vị cung cấp dịch vụ luật sư thừa kế chuyên nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, hãy liên hệ tới số điện thoại 0969.434.434  khi Quý khách có nhu cầu về dịch vụ!